Zalando, op dit moment het grootste online modekanaal, blijft groeien. Zalando heeft een formule die zeer goed aansluit op de Nederlandse bevolking. Dit komt door het brede en diepe aanbod dat zij hebben samen met de zeer goede voorwaarden. Doordat dit bedrijf zeer goed omgaat met speciale marketingacties hebben zij dagelijks vele bestellingen van consumenten. De gemiddelde order bestaat dan ook uit ongeveer €120,-. Met enkele honderden tot duizenden bestellingen per dag is dit natuurlijk een leuk bedrag. Voordat je een aankop bij Zalando doet is het altijd aan te raden om naar de sale te kijken of om te zoeken naar speciale acties. Zalando heeft namelijk altijd wel artikelen die goed afgeprijsd zijn. Daarnaast gebruiken zij veel actiecodes en kortingscodes om de verkoop van bepaalde artikelen te stimuleren of om de consument tegemoet te komen. De kortingscode Zalando is daarom steeds belangrijker voor de consument. De Zalando kortingscode is zeer gemakkelijk op het internet te vinden. Een voorbeeld site is kortingscodezalando.org waar je dagelijks terecht kunt voor actieve kortingscodes. Deze Zalando kortingscode is in het bestellingsproces te verzilveren. Let daarbij natuurlijk wel op de voorwaarden die aan de actiecode Zalando hangen.